Skip Navigation LinksAna Sayfa Dallar Rehberlik

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI:

Oryantasyon çalışmaları: Çocuklar yeni bir ortama giriyor olmaktan dolayı heyecan, kaygı ve korku duyabilirler. Okulun ilk günlerinde öğrencilerin uyum ve adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına çeşitli etkinlikler yapılır. Uyum sürecinde problem yaşayan öğrencilerle birebir çalışmalar yapılarak, velilerine bilgi verilir.

Bireysel görüşmeler: Sınıf içi gözlemler, veli ve öğretmenlerin geribildirimleri sonucu öğrencinin bireysel ihtiyacına yönelik birebir görüşmeler yapılır.

Grup Çalışmaları: Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları yapılır. Grup çalışmalarında amaç, arkadaşlık ilişkilerini geliştirme, sosyalleşmelerini sağlama, problem ve çatışma çözme becerilerini geliştirmektir.   

Sınıf içi gözlemler: Sınıf içi gözlemlerde amaç, öğrencilerin doğal davranışlarının izlenmesidir. Özellikle farklı derslerde grup içindeki davranışları, derse katılımları, dikkat süreleri, arkadaşlık ilişkileri gözlemlenerek değerlendirilir.

UYGULANAN TESTLER VE ÖLÇEKLER:

Snellen Göz Tarama Testi: Çocuklarda görme kusurları çoğu zaman fark edilmeyebilir. Göz kusurları öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engeller. Eğitim öğretimin daha verimli gerçekleşmesi için “Snellen Göz Tarama” testi uygulanır.

Hazırbulunuşluk Ölçeği: 1. Sınıfa başlayacak öğrencilerimize “Hazır bulunuşluk” ölçeği uygulanır. Bu ölçeğin amacı çocuğun, sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak okula hazır olup olmadığını ölçmektir. 

SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ:

Bir bireyin sosyal beceriler kazanması küçük yaşlarda başlar. Sosyal beceri eğitiminin amacı, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, toplumsal kurallara uyum sağlayan ve toplumsal değerleri benimseyen, sorumluluk sahibi, haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı gösteren bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda sınıf içerisinde,

* İlişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri (dinleme, soru sorma, teşekkür etme, yardım isteme, bir gruba katılma özür dileme, ikna etme vb.),

* Grupla bir işi yürütme becerileri (grupta iş bölümüne uyma, sorumluluk alma, başkalarının görüşlerini anlamaya çalışma),

* Duygulara yönelik beceriler (kendi duygularını anlama, ifade etme, başkalarının duygularını anlama) konusunda etkinlikler yapılır.

ROTA KÜLTÜRÜ

21. yüzyılda teknolojinin hızla ilerlemesi yaşamımızın kalitesini arttırsa da kişiler arası ilişkilerimizi zayıflatmıştır. Bu durum da bazı kültürel değerlerimizin öneminin azalmasına neden olmuştur. Rota Koleji ailesi olarak amacımız, öğrencilerimizin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini ve sevgi, saygı, hoşgörü, arkadaşlık, dürüstlük, yardımlaşma, sorumluluk gibi değerleri kazanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda önceden belirlenen konular sınıf içi etkinliklerle öğrencilerimize aktarılır.

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Veli Seminerleri: Velilerimizi farklı konularda bilgilendirmek, anne baba olma ve çocuk yetiştirme konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla yıl içerisinde seminerler düzenlenir. Seminerler rehber öğretmenlerimiz ve konusunda uzman psikologlar tarafından verilmektedir.

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında düzenlenecek seminerler aşağıdadır:

·     Anne Baba Tutumları ve Kişilik Gelişimine Etkileri

·     Çocuğunuzla İletişim

·     İdeal Çalışma Yöntemini Bulmak: Öğrenme Stilleri ve Okul Başarısı

·     Kişisel Farkındalık

·     Yeni Anne Baba Paradigmaları

·     Okula Başlama Sürecinde Anne Baba Tutumları ve Okul Fobisi

 

Veli Görüşmeleri: Öğrenci hakkında bilgi almak, öğrencinin gelişim sürecini değerlendirmek amacıyla velilerimizle görüşmeler yapılır. Eğitimin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi okul - aile işbirliğinin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu işbirliğini artırmak ve çocuklarımızın gelişim sürecinde onları desteklemek için rehberlik servisimizden randevu alarak sorularınızı paylaşabilirsiniz.

 

İLKOKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda yürütülen rehberlik hizmetleri aşağıdaki başlıklarla düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

1- Okula ve Çevreye Alıştırma Çalışmaları,

2- Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları,

3- Psikolojik Danışma Çalışmaları,

4- Bilgi Toplama, Okula ve Mesleğe Yöneltme Çalışmaları,

5- İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları,


Öğrencilerin yaşlarına, gelişimsel özelliklerine ve ihtiyaçlarının farklılığına bakarak kişiye uygun rehberlik yöntem ve teknikleri uygulanır. Rota Rehberlik Servisi kişisel farklılıkların gözetildiği rehberlik anlayışı ile çalışılır.

1 - Okula ve Çevreye Alıştırma Çalışmaları

Öğrencilere, okulu ve yakın çevreyi tanıtmak gerekir. Okulu ve yakın çevreyi tanıma ve çevreden yararlanma yollarını bilme öğrencilerin başarısını geniş ölçüde etkilemekte ve artırmaktadır. Bu amaçla bütün öğrencilerin; Okulu, okul personelini, eğitim programının özelliklerini, okuldaki imkânları ve bunlarda yararlanma yollarını, öğrencilerle ilgili okul kurallarını ve yönetmelik hükümlerini, verimli çalışma yollarını, eğitsel kolları, çevredeki kuruluşları ve yararlanma yollarını, yerleşme alanlarını vb. konuları açıklamak gerekir. Bu çalışma birinci sınıftan itibaren ve okula yeni gelen tüm öğrencilere yapılmaktadır.

2 - Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

Öğrencileri iyice tanımadan onlara etkili bir rehberlik yapmak mümkün
değildir. Buna göre objektif ve güvenilir tanıma teknikleri ve tanıma yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Öğrencilerin çeşitli yönlerin tanınması ve onların temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılması gerekir. Öğrencilerin tanınmasında; Öğrencinin kimliği, ailesi, sağlık ve bedensel gelişimi, okul başarısı, ilgi ve yetenekleri, geleceğe ait planları vb. ayrı ayrı tanıma konusu olarak ele alınmaktadır.

3- Psikolojik Danışma Çalışmaları

Rehberliğin amaçlarında saptanan davranış değişikliklerinin gerçekleşmesi için rehberlikte danışma çalışmalarına yer ayrılmaktadır.

Danışma; Öğrenci ya da öğrencilerle Danışman'ın yüz yüze gelerek çeşitli problemlere çözüm yolu aramak üzere kurdukları psikolojik bir etkileşim sürecidir. Öğrencilerin kendi kişiliklerini anlamaları ve kabul etmeleri, kendi problemlerine çözüm yolu bulabilmeleri, problemlerini çözmede kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri, çeşitli seçeneklerden uygun birini seçerek karar verebilmeleri vb. daha çok danışma sürecinden beklenen gelişmelerdir.
- Öğrencileri ve onların sorunlarını tanımak amacıyla uygulanan test, teknik ve envanterler sonucunda karşılaşılan vakalar hakkında öğrencilerle görüşülmesi,

- Sınıf öğretmenleri tarafından tespit edilen problemli öğrencilerle görüşülmesi,

- Gönüllü olarak danışmaya gelen öğrencilerle görüşülmesi.

4- Bilgi Toplama, Okula ve Mesleğe Yöneltme Çalışmaları

Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işe, mesleğe ve bir üst öğretim kurumuna yöneltilmesi ve yerleştirilmesi rehberliğin çok önemli hizmet alanıdır. Bu amaçla okul içinde yürütülen çeşitli programlar hakkındaki bilgilerle çeşitli kaynaklardan sağlanan bilgilerin (resmi ve özel kuruluşlardan gelen tanıtıcı yazı, genelge, broşür vb.) belirli bir yerde toplanması ve öğrencilere duyurulması sağlanmaktadır.

5- İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

Rehberlikte izleme çalışmaları, okul içinde ve okul dışında olmak üzere iki yönlü bir çalışma olarak düzenlenmektedir. Rehberlik çalışmaları her yönüyle sürekliliği gerektirir. İzleme sonucunda okul içinde ve okul dışında yapılan yöneltme ve yerleştirme çalışmalarının etkililiği ortaya çıkar.

ORTAOKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI:

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü (PDR), öğrencinin kişisel potansiyeli oranında kendini geliştirmesi, daha verimli bir yaşama doğru kendini hazırlayabilmesi için çalışmalarını; kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında yürütmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü, öğrencilerimize yönelik çalışmalarını; okul idaresi, öğretmen ve ailenin işbirliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda sistemli ve düzenli olarak sürdürmektedir. Öğrenciyi tanımaya yönelik test, teknik ve envanterler uygulamakta, değerlendirmeler yapmaktadır. Okul idaresi, öğretmen, aile ve öğrenciden bilgi toplamaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda, öğrenciye yönelik bilgilendirme, yönlendirme, destekleme, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Öğrencinin ihtiyacına göre çalışmalarını bireysel veya grup danışmanlığı şeklinde yürütmekte, Okul dışından uzman desteği gerektiren öğrencilerle ilgili olarak, okul idaresi ve aileye bilgi vermekte, yönlendirilen uzmanla işbirliği sağlayarak gelişmeleri izlemektedir.

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Oryantasyon Çalışmaları

Okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci  başlar.  Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte danışman öğretmen ve rehberlik koordinasyon içindedir.

Sosyal Ve Bilişsel Gelişim Çalışmaları

Okulumuzda öğrencilerimizin yaş gelişim özellikleri doğrultusunda çalışmalar yürütülmekte, kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, öfke kontrolü ve sorun çözme, arkadaşlık ilişkileri, düşünme becerileri çalışmaları gibi sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirici ve destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca ergenlik dönemi gelişim özellikleri konusunda aileler ve öğretmenlerle işbirliği içinde çalışmalar yürütülmektedir.

Ekip olarak sadece soruna odaklı olmayan, gelişim dönemlerine uygun temel becerilerin kazandırılmasına yönelik bir yaklaşım benimsenmektedir. Çalışmalarımızda; insana ve karar verme hakkına saygı, gizlilik, gönüllülük ve süreklilik ilkeleri öncelikli sırada yer almaktadır.

Akademik Başarıyı Arttırma Çalışmaları

Genel olarak sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerisi kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Akademik başarıyı desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerimize mesleğe yöneltme çalışmaları yapılmakta, ilgi, yetenek ve değerleri saptanmakta, SBS ve sınavlara yönelik verimli çalışma, sınav kaygısı gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.

Yine aynı doğrultuda öğrencinin akademik başarıları sürekli rehberlik servisimiz tarafından takip edilerek eksik konular birebir ders çalışmaları ile takviye edilmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarılarının grafiği hem sınıf öğretmenlerimiz, hem branş öğretmenlerimiz hem de velilerimiz ile paylaşılmakta ve değerlendirilmektedir.

Seminer Ve Envanter Çalışmaları

Rehberlik servisimiz büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yapmaktadır. Ortaokul Çağındaki Öğrencilerimiz İçin Sınıf ve Grup Rehberliği Dışında Sunulan Seminerler:

·     Ergenlik ve ben

·     Motivasyon

·     Etkili ders dinleme ve not alma

·     Akran istismar

·     Mesleki bilgilendirme semineri

·     Zamanı iyi kullanma ve test çözme teknikleri

·     Öğrenme stilleri

·     Cep telefonu bilgisayar kullanımı

·     SBS bilgilendirme semineri

·     Verimli çalışma

·     Test çözme teknikleri

 

UYGULANAN ENVANTER VE TEST ÇALIŞMALARI

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında; öğrencilerin bilişsel alanda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan uygulamaların yapılması dışında; iletişim, kendini tanıma, sorumluluk bilinci, zaman yönetimi gibi konuları da ele alıyor. Tanıma, ölçme, değerlendirme araçlarını bu yönde kullanıyor. PDR Birimimizin, Sınıf ve Öğrenci İhtiyaçlarına Göre Uyguladığı Test ve Envanterler şunlardır:

·     Kendini değerlendirme envanteri,

·     Kime göre ben neyim,

·     Problem tarama,

·     Sınav kaygısı envanteri,

·     Sosyometri,

·     Başarısızlık nedenleri anketi,

·     Bier cümle tamamlama,

·     Çalışma alışkanlıkları değerlendirme formu.

    

VELİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Veliye Rehberlik

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Okul Rehberlik Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Velinin görüşme isteği, daha yararlı bir çalışma için randevu verilerek karşılanır.

Öğrenci davranışlarının gözlemlenmesiyle, öğrenciye uygulanan test, envanter sonucunda oluşan verilerle, öğretmenin bilgi paylaşımıyla gerek duyulan durumlarda velilerimiz okula davet edilir.

Veli Seminerleri:

Öğretim yılında, çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına değer katacak seminer ve eğitimler, okulumuzda Rota Aile Akademisi adı altında toplanmaktadır. Uzman psikolog ve rehber öğretmenler tarafından yapılan bu çalışmaların konuları velilerimizin katıldığı anketler  ile belirlenmektedir. Seminer Konularımız;

·     Çocuğunuzla İletişim,

·     İdeal Çalışma Yöntemini Bulmak: Öğrenme Stilleri Ve Okul Başarısı,

·     Kişisel Farkındalık,

·     Yeni Anne Baba Paradigmaları,

·     Sınav Sistemi Hakkında Bilgilendirme,

·     Anne Baba Tutumları.

LİSE REHBERLİK ÇALIŞMALARI:

Rehberlik, bireyin kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır. Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri,  öğrencinin gelişmesine ve uyumuna yardım etmeye yöneliktir. Rehberliğin temel ya da nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir.

Okulumuz PDR çalışmalarının temelinde ‘Gelişimsel Rehberlik Anlayışı hâkimdir. Gelişimsel Rehberlik, sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği kapsayan, bireyin gelişimini etkileyen tüm eğitim - öğretim çalışmalarını kapsamaktadır. Öğrencilerin okula ve çevreye etkin olarak uyum sağlamaları, potansiyellerini tam olarak kullanarak okul başarılarını arttırmaları, kendilerini tanımaları, kabul etmeleri ve geliştirmeleri, başkalarını anlamaları, kabul etmeleri ve kişiler arası iletişim becerilerini arttırabilmeleri için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerinde onlara destek olmakta, eğitsel ve mesleki kararlar alabilmeleri için gerekli olgunluğa ulaşmalarını hedeflemektedir.

 

REHBERLİK HİZMETLERİ;

Rehberlik Dallari
 

1- Psikolojik Danışma: Bireyin karar verme ve problem çözme ihtiyaçlarını karşılayarak gelişim ve uyumunu sürdürmesine yardımcı olmak amacıyla bireyle yüz yüze kurulan psikolojik yardım ilişkisidir.

2- Oryantasyon: Bu hizmet bir okula yeni başlayan öğrencilere, eğitim yılı başında, okulu, kurallarını, işleyişini tanıtmak, okul ve o çevrede ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları hakkında bilgi vermek ve böylece yeni girdikleri ortama kısa sürede alışmalarına yardımcı olmak üzere yapılan çalışmalardır.

3- Bireyi Tanıma: Öğrencinin gelişimine ve uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak gereklidir. Bireyi tanımada amaç, bireyin kendini tanıması, kendi özellikleri hakkında bilinçlenmesi, kendini zayıf ve kuvvetli yönleriyle görüp kabul etmesini sağlamaktır. Tanıma hizmetlerinde en önemli görev sınıf öğretmenine düşer.

4- Bilgi Toplama ve Yayma: Öğrencinin gerek duyabileceği her türlü bilgiyi onun yararlanmasına sunmak için yapılan çalışmalardır.

5- Yöneltme ve Yerleştirme: Öğrencinin kendine uygun bir eğitim kurumuna, branşa, işe ya da mesleğe yönelmesi ve o konuma yerleşmesi için yapılabilecek yardım hizmetleridir.

6- İzleme ve Değerlendirme: Yapılan önceki hizmetlerin bir devamı gibi düşünülebilir. Yöneltme ve yerleştirme sürecinin sonucu ne olmuştur? Psikolojik danışma yardımı alan öğrencide bu hizmetin sonucu beklenen değişiklik gerçekleşmiş midir?

7- Müşavirlik: Okuldaki rehberlik uzmanının, öğretmen ve yöneticilerin ortak bir rehberlik anlayışı kazanmaları, bu alanlardaki bilgi ve becerilerini artırmaları için onlara yardımcı olmasıdır.

OKULUMUZDA ÖĞRENCIYE YÖNELIK YAPILAN REHBERLIK FAALIYETLERI:

1- Bireysel Rehberlik: Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlarla ilgili yapılan çalışmalardır. Bireysel rehberlik çalışmaları, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra, kendi öğrenimlerini de planlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir.

Bireysel rehberlik hizmetlerinin verilmesinde; bireyi tanıma, bilgi verme ve izleme stratejileri kullanılır. Bu çalışmalar kapsamında sadece sorun yaşanan alanlarda çözüme yönelik çalışmalar değil; öğrencilerin güçlü alanları da desteklenerek, kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhsal olarak sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar da planlanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve onlara etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için çeşitli ölçek, test ve envanterler uygulanır. Bireysel rehberlik çalışmaları; oryantasyon, öğrenci tanıma, okul olgunluğu, öğrenci-öğretmen-veli ile bireysel görüşmeler, dikkat çalışmaları gibi konuları içermektedir. Akran yardımı, sınav kaygısı, sosyal beceri, öfke kontrolü, barış eğitimi, problem çözme becerisi, verimli ders çalışma gibi konularda grup rehberliği yapılabilmektedir.

2Eğitsel Rehberlik: Bireye, eğitsel gelişimi alanında belirli yeterlikler kazandırmak, onun öğrenmesini kolaylaştırmak ve karşılaştığı güçlükleri gidermesine yardım etmek, uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturulmasını sağlamaya yönelik hizmetlerdir. Öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerini geliştirmek ve bu alanlarda sorun çözme becerilerini kazandırmak hedeflenir. Bununla birlikte, öğrencilere kişisel hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yollarını göstererek, gelecekleri için karar almalarında da destek olmaya çalışılır.

3- Mesleki Rehberlik: Mesleki rehberlik, bireyin, sağlıklı meslek tercihi yapmasında, bir mesleğe yönelmesinde yararlı olabilecek çalışmaları kapsar. Öğrencilerin çeşitli meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına, her meslek hakkında olumlu tutum geliştirmelerine, mesleklerin birbirleriyle ilişkilerini kavramalarına, kendi kişisel nitelikleri ve mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantılar kurarak kendilerine uygun mesleği seçmelerine yardımcı olmak amacıyla yapılır. Bu süreçte öğrenciyi tanımaya yönelik çeşitli etkinlikler, grup çalışmaları, test ve envanterler uygulanarak değerlendirilir.

Mesleki rehberlik kapsamında, öğrenci ve gerek görülen kişilerle bireysel görüşmeler yapılır. Öğrenci ve velilere yönelik kariyer planlama, üst öğretim kurumunu ve meslekleri tanıtma çalışmaları, kariyer günü etkinlikleri uygulamaları yapılır. 9.sınıf öğrencileri ve velileriyle mesleğe yöneltme çalışmaları kapsamında, sınıf öğretmenleriyle birlikte bireysel görüşmeler yapılmaktadır.

Eğitim-öğretim süreci boyunca, öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından; ilgi - yetenek ve kişisel özelliklerini, çevrelerini, iş ve çalışma dünyasını, insanlar arasındaki farklılıkları, eğitim ve iş yaşamı arasındaki ilişkileri anlamalarında destek olunmaya çalışılır.

Rehberlik birimi ile görüşmek için randevu alabilirsiniz.

 
 

  Güncelleniyor...

web tasarım fiyatları (c) 2017 Rota Koleji. Tüm Hakları Saklıdır

Adres :  Gazi Mah. Yarbay Refik Cesur Cad. No:32 - Gaziemir/İZMİR 

Telefon : +90 232 220 26 26 (pbx) Faks : +90 232 220 26 29 E-posta : info@rotakoleji.com

Wildcard SSL
Wildcard SSL